Welkom Ambulanceverpleegkundigen

De doelstelling van onze vakgroep is de ambulanceverpleegkundige in staat te stellen om ons beroep op het hoogste kwaliteitsniveau met trots, passie en professioneel uit te voeren.

Dit doel proberen wij te bereiken door:

1 Het vergroten van kennis en vaardigheden van leden door vakgroepbijeenkomsten te organiseren. Daarmee stimuleren wij uitwisseling van kennis en ervaring tussen de leden. Ook werken wij actief mee aan congressen en ons Vakblad V&VN Ambulancezorg.

2 Wij bevorderen en bewaken de samenhang binnen de beroepsuitoefening en de opleiding tot ons beroep.

3 Wij normeren en borgen de kwaliteit van beroepsuitoefening, ondermeer door medewerking aan het kwaliteitsregister V&VN en de opleidingen binnen ons beroep.

4 Wij zijn aanspreekpunt voor de vakgroep ambulanceverpleegkundigen voor alle partijen. Wij hebben tot doel om invloed uit te oefenen op wet-, regelgeving en beleid, zowel nationaal, regionaal en lokaal betreffende ons deskundigheidsgebied ambulanceverpleegkundigen. Daarvoor hebben wij met meerdere partijen goede betrekkingen. Wij stimuleren en bevorderen goed overleg en samenwerking. Wij geven gevraagd en ongevraagd advies voor zover het ons vakgebied betreft.

Om deze doelen te bereiken hebben wij vier keer per jaar een vakgroepsoverleg.
Voor 2019 staan deze gepland op 11 januari, 5 april, 14 juni en 13 september bij de V&VN te Utrecht. Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd om een keer te komen kijken!

Mocht je meer informatie willen, dan kun je (afhankelijk van het betreffende aandachtsgebied) contact opnemen met één van de vakgroep-voorzitters:

- Thijs Gras (aandachtsgebieden: praktische patiëntenzorg en structuur van de ambulancezorg
- Rene Purgay (aandachtsgebieden: innovatie (zoals techniek) en Europese richtlijnen/ontwikkelingen).
- Hans de Vries (aandachtgebieden: opleiding/scholing en PR).

Zij zijn te bereiken op het volgende e-mailadres: Ambuverpleegkundigen@gmail.com